Här har vi samlat information som ni kan ha nytta av! Det finns också en del information under Dokument / blanketter som t ex Årsredovisningar.

fontänen22.jpg

Energibesparande åtgärder

Här hittar ni PM angående energibesparande åtgärder för uppvärmning av fastigheten, redovisat vid Årsstämman 2012

Försäkringsinformation

Föreningen är försäkrad genom Brandkontoret. Försäkringen täcker inte bostadsrättstillägg, det åligger medlemmen att själv teckna detta i sin hemförsäkring.

Allmän information:
Det finns 5 bostadsrättsföreningar i området.

Fastighetsbeteckning är Starrbäcken 2 i Stockholms kommun i Oscars församling med adress Starrängsringen 2- 26. Total boarea 9 593 m2 samt lokalarea 43 m2. Tomtytan är 7 370 m2 och planförhållanden är fastställda i detaljplan (stadsplan) 1987-11-13. Föreningens fastighet består av 4 stycken flerbostadshus i 6 plan. Hela Starrängsområdet är byggt i ring varav föreningens byggnader utgör 3 ekerhus och del av 1 ringhus. (Hus 11, 12, 13 samt hus 9, 10 och 14 som är sammanbyggda).

Föreningens fastighet består av 110 st. lägenheter om totalt 9 593 m2 varav cirka
94 procent är upplåtna med bostadsrätt och resterande lägenheter med hyresrätt. Det finns en lokal om totalt 43 m2 och gemensamma utrymmen som skyddsrum, lägenhetsförråd, cykelrum, tvättstuga och barnvagnsrum.

Föreningen blev skuldfri under första kvartalet 2021.

Organisationsnummer: 769603-5851
Adress: BRF Starrbäcken 2, Starrängsringen 4, 115 50 Stockholm

Tillträde till lägenhet
Föreningens stadgar ger föreningen rätt att få tillträde till lägenheten för att göra reparation och underhåll. Normalt aviseras detta en vecka i förväg. De som inte vistas i sin lägenhet under en längre tid bör meddela tillfällig adress och tillfälligt telefonnummer till styrelsen för nödvändiga kontakter.

Anslagstavlor
Anslagstavlorna i entréerna är avsedda för föreningen och dess medlemmar. Klister eller klisterremsor får ej användas på tavlorna. Annonsering från utomstående plockas ned av fastighetsförvaltaren.

Avgifts/hyresbetalning
Avier för inbetalning läggs i brevinkasten omkring tio dagar före kvartalsskiftet. Avgiften betalas i förskott. Använd de förtryckta avierna för postgiroinbetalning. Vi rekommenderar autogiro, vilket du beställer genom din bank eller via vår ekonomiska förvaltare.

Motioner
Du kan som enskild medlem påverka Ditt boende bland annat genom att lämna in motioner för omröstning vid årsstämman. Lämna Din motion till styrelsen i god tid före stämman (se Årsstämma) och glöm inte att skriva under med namn och lägenhetsnummer. Regler för motionstid och annat finns i stadgarna.

Cyklar
Cykelställ finns på gårdarna eller i våra tre cykelrum vid Starrängsringen 4-8, 12-14, 20-22. Tillträde sker med portnyckel. Cyklar får inte placeras i trapphus och förstugor eller lutas mot föreningens hus. Det är absolut förbjudet att låsa fast cyklar i trappräcken. I cykelrummen finns även cykelkrokar.

Elmätare
Elmätare finns för varje lägenhet men avläsningen är centralt placerad

Fläktar
Frånluftsfläkt som man absolut inte får göra några förändringar med. Exempel vid byte av köksfläkt, kontakta föreningens tekniska förvaltningsföretag för sakkunnig information

Förrådsutrymmen
Enligt planritningarna så ingår det att alla lägenheter har förråd, i de flesta fall ligger detta förråd inne i lägenheten men för vissa lägenheter finns detta utrymme utanför lägenheten. Alla dessa förråd är uppmärkta och ingår i lägenhetsplanen.

Extra Förråd
Utöver lägenheternas ordinarie utrymmen har föreningen ca 58 förråd för uthyrning. Dessa förråd är belägna i cykelutrymmena under ekerhusen men det finns även förrådsutrymmen i portarna. Storleken på de olika förråden varierar mellan ca 1.5 kvm till ca 4.5 kvm. De extra förråd som man hyr sägs upp vid behov eller avflyttning och styrelsen fördelar dessa lediga förråden efter kölista. Det är inte tillåtet att förvara möbler m.m. utanför dessa utrymmen.

Kontakta service.starrbacken2@gmail.com

Föreningslokalen Halvmånen
Föreningen har en föreningslokal på ca 20 kvm med ett litet pentry och en toalett. Du är välkommen att hyra denna lokal för t.ex. barnkalas, konferens, mindre fest osv.

Medlemsinformation
Sker huvudsakligen genom följande kanaler:

– broschyr med samma innehåll som denna sida, vilken delas ut till nya medlemmar
– anslagstavlor i entréer
– särskilda blad för medlemsinformation
– enskilt genom styrelsens medlemmar, förvaltaren och fastighetsskötarna
– föreningens hemsida

Miljöfarligt avfall
Miljöfarligt avfall, t.ex. kemikalier, målarfärg, batterier och lysrör, måste deponeras på miljöstationer. Miljöfarligt avfall får ej kastas i sopnedkast, visst avfall tas emot av vårt mobila soprum RuterRetur som hämtar grovsopor en gång i månaden.

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
OVK är en funktionskontroll av ventilationssystem som enligt SFS 1991:1273 skall göras regelbundet i alla svenska byggnader. Bostadrätthavaren ansvarar för ventilationsystemet i den egna lägenheten.Om det vid obligatorisk ventilationskontroll (OVK) upptäcks att ventilationen i lägenheten satts ur spel kommer detta att åtgärdas på bostadsrättshavarens bekostnad.

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1 – 31/12

Överlåtelse

Säljaren, eller dennes ombud är ansvarig vid överlåtelse av lägenhet. Styrelsen uppger alltid lägenhetsyta i kvadratmeter efter planritning när bostadsrättshavare eller mäklare kontaktar styrelsen. De mäklare m.fl. som vill ha en “mäklarbild” (mäklarinformation över en lägenhet i föreningen) kan vända sig direkt till föreningens ekonomiska förvaltare, Fastighetsägarna om detta.

Avgifter tas ut enligt stadgarna.

Skicka medlemsansökan till: BRF Starrbäcken 2, Starrängsringen 4, 115 50 Stockholm.

Radonmätning

Intyg från miljöförvaltningen om att fastigheten uppfyller alla dess krav angående radonhalter.

Stadgar för föreningen

Information till mäklare / intresserade till lägenheter i föreningen
Vår praxis för att vi skall kunna godkänna medlemskap av nya medlemmar är behöver följande uppfyllas:

Den/de som skall bo i lägenheten har medlemskapet till 100 %
Om köparen inte har inkomst behöver styrelsen en inkomst garanti motsvarande två års avgifter utställd

Detta är det förfarandet vi haft som rutin i vår förening sedan många år med hänvisning till att

  • säkerställa att de som har rösträtt är de som bor i föreningen så ingen som inte bor i föreningen påverkar oss andra med röstbeslut på stämman
  • de som har medlemskap skall även vara potentiella styrelsemedlemmar och bor man inte i bostaden finns inget intresse att delta i styrelsearbetet
  • medlemmen behöver ha inkomst för att vi skall säkerställa att man kan betala sin avgift till föreningen och om det inte finns behövs en garanti för två år för framtida avgifter genom en bankgaranti som kan ställas ut av annan person

Här kan du ladda ner våra senaste dokument:

Kontakta oss

Fastighetsskötaren
Fastighetsskötaren APHOS kan svara på de flesta frågor om vår förening. Felanmälan, ny namnskylt och liknande ärenden anmäler du till:

APHOS
Bogårdsvägen 25, 128 62 Sköndal
Felanmälan vardagar kl 09.00-16.00 (telefonsvarare övrig tid)

  • Telefon 08-604 02 59
  • www.aphos.se

Ekonomisk förvaltning
Nabo
Hesselmans Torg 5,
Box 3 131 06 Nacka
Tel 08-34 30 13, vardagar
info@nabo.se

Jourpassning utföres av
Stadens Vvs och Energiteknik 

  • Telefon 08-29 43 70, 070-294 37 62

Skadedjur
Genom vårt försäkringsbolag Brandkontoret har vi avtal med Anticimex, tel  075 245 10 00.

Styrelsen
Kontakta gärna medlemmarna för att framföra synpunkter och förbättringsförslag. Ett enkelt sätt är att lägga ett brev i föreningens brevlåda. Brevlådan finns i port Starrängsringen 4.

Festlokal Halvmånen
För bokning av festlokalen Halvmånen kontakta Margareta Cruseman/Ulrika Nisell genom att mejla Halvmanenstarrbacken2@gmail.com

Garage, förråd och nycklar
För information vad gäller garage och förråd samt beställning av nycklar kontaktas Nils Edberg: service.starrbacken2@gmail.com

Hyresgäster
Vid frågor som gäller hyresgäster: hyresgast.brfstarrbacken@gmail.com

Hissar
Kontaktperson att ringa om det uppstår problem med hissarna är Jan Cruseman, tel. 070-899 35 83.

Styrelseledamöter
Henrik Österberg – ordförande, brfstarrbacken2@gmail.com
Susanna Spångberg – kassör
Ulrika Nisell – sekreterare
Jan Cruseman

Charlotte Ferdman

Suppleanter
Nils Edberg

Ulrika Nordström