7 november, 2017

Allmänna villkor

Allmänna villkor

1 Parter

1.1 Hembokat och Kunden
Dessa villkor reglerar tjänsten BRF Hemsida som tillhandahålls av Hembokat AB, med organisationsnummer 559106-0768 nedan kallad Hembokat, och dess köpare nedan kallad kunden.

2 Avtalstid

2.1 Bindningstid
Avtalet löper från beställningsdatum och tillsvidare.

Tjänsten har ingen bindningstid. Uppsägning av avtalet kan göras vid valfri tidpunkt och gäller från och med innevarande månadsslut.

2.2 Uppsägning av avtalet
Uppsägning sker via e-post från kundens kontaktadress eller via vanlig post. Om uppsägning sker via e-post, anses uppsägningen fullständig när vi (Hembokat) bekräftat den. Om uppsägning sker skriftligt undertecknat av firmatecknare, anses uppsägningen fullständig så fort skrivelsen inkommit till oss (Hembokat).

Tjänsten har ingen uppsägningstid. Det som återstår av redan förskottsbetalade månadsavgifter för ej påbörjade månader, betalas tillbaka vid begäran.

3 Avgift

3.1 Prislista
Avgifter utgår enligt prisuppgifter på www.hembokat.se, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörliga, fasta eller engångsavgifter.

3.2 Betalningstid
Betalning erläggas senast 30 dagar från fakturadatum, om inte annan överenskommelse finns.

3.3 Fakturering
Faktura tillhandahålls kunden via e-post.

3.4 Betalningspåminnelser
Avgiftsfri betalningspåminnelse skickas ut via e-post till angiven fakturaadress och/eller kontaktadress ca 8 dagar efter fakturans förfallodatum. Om betalning dröjer 21 dagar efter förfallodatum skickas påminnelse med påförd påminnelseavgift till kundens postadress. Efter 60 dagars obetald faktura skickas inkassokrav. Efter 81 dagars obetalad faktura skickas ärendet till Kronofogdemyndigheten.

3.5 Dröjsmålsränta
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.

3.6 Höjning av avgift
Hembokat har rätt att höja avgiften om höjningen är direkt hänförlig till förändring av skatt, myndighetsutövande eller andra omständigheter utanför Hembokats kontroll.

Avgifter kan ändras utan avisering till kund.

3.7 Sänkning av avgift
Avgifter kan ändras utan avisering till kund. Eventuell sänkning av avgift sker först nästkommande fakturaperiod.

4 Support, underhåll och drift

4.1 Support
Kunden har rätt till fri support via e-post under avtalstiden. Supporten är avsedd för användning av kundens beställda tjänster och produkter gäller BRF Hemsida som tillhandahålls av Hembokat.

4.2 Planerat underhåll och service
Planerade åtgärder som innebär inskränkningar i kundens möjlighet att utnyttja Hembokat ska om möjligt aviseras i förväg på www.hembokat.se och/eller via e-post till kundens kontaktadress. Större strukturella förändringar utlyses minst två veckor i förväg. Mindre förändringar, rättning av buggar etc utföres löpande om så behövs.

4.3 Driftsäkerhet
Servern uppdateras kontinuerligt med senaste mjukvara och är placerad bakom brandvägg. Server och serverutrymme tillhandahålls av externpart. Hembokat tar på sig ansvaret tillsammans med patern att driften ska fortlöpa enligt avtal.

4.4 Backup
Backup tas för att säkerställa data vid eventuellt tekniskt haveri. Backupen är inte avsedd för att ersätta filer eller e-post som raderats av kunden.

4.5 Begränsning av ansvar
Hembokat ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust som beror på omständigheter utanför Hembokats kontroll. Det gäller händelser som omfattas av force majeure, men också dataintrång och liknande händelser som inträffar trots att normala drift- och skyddsåtgärder är i bruk.

Hembokat ansvarar inte för information och filer som kunden själv har förvanskat eller raderat.

Eventuellt skadestånd omfattar ej skador eller ekonomisk förlust i kundens verksamhet. Hembokat förhåller sig inte skadeståndsskyldig gällande skador, olyckor eller ekonomisk förlust påverkad av externa parter som förmedlas genom Hembokats produkter eller tjänster.

5 Konto- och kunduppgifter

5.1 Kontaktadress
Kunden ska ange en kontaktadress för e-post, som Hembokat kan använda vid kommunikation med kunden. Kontaktadressen ska hållas under uppsikt av kunden och alltid vara uppdaterad.

Om kunden vill byta kontaktadress eller kontaktperson så ansvarar kunden själv för att uppdatera till Hembokat via epost. Om kunden saknar inloggningsuppgifter och vill byta kontaktadress, då kan kontaktadressen ändras skriftligt underskrivet av firmatecknare.

5.2 Lagring av personuppgifter
Kunden godkänner att Hembokat lagrar uppgifter om kunden och dennes betalningsförmåga elektroniskt. De uppgifter som lagras omfattar, men begränsas ej till, namn, personnummer, adress samt betalningshistorik. Personuppgifter får lagras, databehandlas och överföras till tredje part i de fall Hembokat anser detta nödvändigt. Lagring av person- och organisationens uppgifter omfattas av uppdaterade regelverk och lagar. Även tredje part får lagra och databehandla kundens personuppgifter, oavsett om tredje part finns i Sverige, annat land inom EU eller annat land utanför EU. Hembokat ansvarar inte för att tredje part följer de uppdaterade lagar och regelverk som omfattar lagring av känslig information och personuppgifter. Personuppgifter behandlas konfidentiellt och Hembokat värnar om kundens integritet.

6 Immateriella tillgångar

6.1 Ägande av rättigheter
Alla rättigheter, såväl materiella som immateriella, till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Hembokat, är och förblir Hembokats, eller dess licensgivares, egendom.

6.2 Kundens nyttjanderätt
Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för kunden för kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera Hembokats mjukvara eller annat material som Hembokat har upphovsrätt eller andra rättigheter till.

6.3 Hembokats rätt till överlåtelse
Hembokat äger rätt att överlåta sina skyldigheter och rättigheter till annan part. Innebär överlåtelsen att tjänster och/eller priser förändras till uppenbar nackdel för kunden har kunden rätt att säga upp avtalet med upphörande dagen innan överlåtelse varpå eventuell resterande avgift återbetalas.

6.4 Begränsning av kundens överlåtelse
Kunden äger inte rätt att överlåta Hembokat utan Hembokats skriftliga medgivande. Den frånträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit fram till dagen innan överlåtelsen och den tillträdande kunden är betalningsskyldig för förpliktelser som uppstår från och med dagen för överlåtelse. Alla debiterade kostnader skall vara till fullo betalda innan överlåtelse kan ske.

7 Dataskydd & GDPR

7.1 Hembokat kan komma att efterfråga och behandla namn, e-post, telefonnummer, adress samt övriga personuppgifter som förutsätter att användaren kan nyttja Hembokats tjänster.

7.2 Hembokat ansvarar för hantering av känslig information och data. Behandling av information sker i samtycke med kunder, användare och leverantörer utifrån aktuella regerlverk; GDPR och dataskyddsförordningen.

7.3 Hembokat förhåller sig till att endast lagra och behandla information och data som är relevant för verksamheten och kundens användade av tjänsten. Hembokat förhåller sig till att aldrig efterfråga eller behandla fler personuppgifter som inte är nödvändig för användandet av tjänsten.

7.4 Hembokat ansvarar för att vid efterfrågan från kund att radera eller rensa information på kundens begäran.

7.5 Genom att ansluta sig till Hembokat, ger kunden och användaren sitt samtycke till att delge personuppgifter som är nödvändig för användandet av Hembokats tjänster. Användaren och kunden kan när som helst få sina personuppgifter rensade från Hembokats register eller databehandling.

7.6 Hembokat ansvarar för att inte spara känslig information, data eller personuppgifter längre än vad som är relevant för användares användande av Hembokats tjänster.

7.7 Vid beställning och anslutning till Hembokat samt vid användande av Hembokats tjänster; godkänner och skriver kunden och bostadsrättsföreningen under ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdesavtelet upprättas mellan Hembokat; som Personuppgiftsbiträde, och kunden; som Personuppgiftsägare. Avtalet som båda parter samtycker till är bifogat under kommande punkt.

7.7.1 Personuppgiftsbiträdesavtal